تعمیر فشار خون سنج عقربه ای در مدلهای تمام نیمه اتومات پمپی پس از تست قطعاتی مانند برد اصلی و گیج فشار ،برسی خرابی دستگاه و سپس برطرف کردن آن دستگاه انجام میشود.