تعمیر فشار خون سنج جیوه ای بر پایه تست قطعاتی مانند جیوه ، مخزن ،شیشه I شکل بدنه و پایه های u شکل  باید پروسه ی کنترل کیفی یا QC بر روی دستگاه انجام شود ، کنترل کیفی توسط دستگاه مخصوص و کارشناسان مهندسی پزشکی انجام میشود